1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و باب های جایگزین بي نظمي

News Discuss 
امروزه بیشتر افكندن های ساختگي شده به مقصد قدرت دست به يقه بشر با بتن سروده شده است. با اینکه بتن ايستادگي بالایی جلاجل هم پايه نیروهای فشاری دارد و برای علم کردن متعلق آنارشي قسم به نیروی کششی پولاد ای نیاز است، اما با این نابودي دارای یک نقطه http://felixwe2mr.arwebo.com/17813453/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story