1

نکات تفصیلی در مورد جذب ایده

News Discuss 
بنابراین می‌توانید وظایف مهم را زودتر انجام دهید و سپس روی موارد کم اهمیت، تمرکز کنید. جذب، ارتباط مستقیم و دو سویه با برند کارفرمایی شما دارد. برند کارفرمایی ذهنیت جامعه از سازمان است که می‌توانید در سه منطقه خوش‌نام، بدنام و گمنام آن قرار بگیرید. عوامل مؤثر بر برند https://bookmark-vip.com/story13308954/%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story